Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De prijs
Artikel 5 – Nakoming en extra garantie
Artikel 6 – Levering en uitvoering
Artikel 7 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillen
Artikel 11 – Wijzigingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Aqua Topper
Telefoonnummer: +31854010986
E-mailadres: sales@aquatopper.nl
Kamer van Koophandel nummer: 78609666

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aqua Topper en consument en alle aanbiedingen van Aqua Topper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aqua Topper aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien.
 3. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijking is alleen geldig als alle vennoten en de derde partij(en) akkoord gaan. Een afwijking kan nooit door een vennoot worden goedgekeurd.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.
 6. Daar waar in deze voorwaarden en op de website sprake is van formulieren, worden daaronder alle aanwezig formulieren op onze website, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 3  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aqua Topper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De prijs

 1. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst  geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 2. Als op onze website, offerte of orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5  Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Aqua Topper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Aqua Topper verleent een garantie van 5 jaar garantie op de zwembad constructie, kunststof zwembak, trap, rolluikbak en zitplateau. Op inbouwdelen en accessoires krijgt u 2 jaar garantie.
 3. Op verkleuringen van de kunststof zwembak zit geen garantie.
 4. Alle maten kunnen enkele centimeters afwijken van de aangekochte zwembad afmetingen.
 5. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.
 6. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van het zwembad of een onderdeel ervan. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van het zwembad is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van het zwembad verstaan dat niet overeenstemt met de richtlijnen voor het gebruik van het zwembad en voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.
 7.  Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
 8. De koper dient er te allen tijde voor te zorgen dat het zwembad rondom vrij staat of toegankelijk is zodat de monteur aan alle kanten van de spa er makkelijk bij kan.
 9. De koper dient, bij (al dan niet noodzakelijke) verplaatsingen of verhuizingen van het zwembad, er te allen tijde zelf voor te zorgen dat het zwembad vrij is om te verplaatsen. Omliggende aanbouw, overkappingen of gazebo’s dienen door de koper zelf afgebroken te worden. Aqua Topper is niet aansprakelijk voor dergelijke werkzaamheden of kosten.
 10. Aqua Topper is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport.
 11. Bij aanpassingen van derden vervalt de gehele garantie.
 12. Aqua Topper  is niet verantwoordelijk voor de installatie van meegeleverde elektrische onderdelen. JM Top Airco is dan ook niet verantwoordelijkheid voor de consequenties voor het niet juist installeren van deze onderdelen en de eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 6  Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7  Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 8  Betaling

Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient terstond bij voorafgaand of bij levering of na het verrichten van de desbetreffende diensten aan Aqua Topper te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Als Aqua Topper na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan Aqua Topper, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bank garantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat JM Top Wellness onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van Aqua Topper.
 2. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Aqua Topper als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 75,00 exclusief BTW.
 3. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige in gebreke stelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 9  Klachtenregeling

 1. Aqua Topper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij Aqua Topper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Aqua Topper en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11  Wijzigingen

Aqua Topper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Aqua Topper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van de inwerkingtreding is mede gedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.
Deellevering

Het is Aqua Topper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deelleveringen geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Aqua Topper bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Technische eisen

Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Aqua Topper er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

Ook alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

© 2024 - Aqua Topper